mau#ya kayaa-layaatIla saxama p`Saasanaacao puZIla mauddyaaMva$na inarIxaNa kolao jaato.

kma-caa¹yaaMcyaa kamaanausaar pdrcanaa¸ pdinahaya vaotna EaoNaI va vaotnakrar.
sTafIMga p^Tna-.
mau#yakayaa-layaacaI ivaBaagavaar rcanaa¸
kma-caa¹yaaMcaI pdinahaya saovaa ivaYayak jabaabadarI.
kja- va Kca- maMjaurIcao AiQakar.
laoKapirxaNa Ahvaala
ivhjana Da^@yaumaoMT.
badlaI naMtr caaja- doNaoÀ GaoNao baabat irpaoT-.
SaaKocaa maaisak daKlaa.
maaozI kja- p`krNao AaZvaa p`NaalaI[.