BartI p`ËIyaa .

tsaoca saMsqaolaa navaIna BartI p`ËIyaa rabavaayacaI Jaalyaasa sadr BartI baabat doNyaat yaoNaa¹yaa vat-maanap~atIla jaahrItI pasauna yaSasvaI ]maodvaaraMnaa inayaui@t p~ Ada krNaobaabat sava- kamakaja kolao jaato.