सर्व सेवा यादी

maaozyaa kja- p`karNaaMcaI inayaimat AaZavaa ÀtpasaNaI p`NaalaI.

baÐkocaI nafaxamata hI kja-foDIvar À kja-vasaulaIvar AvalaMbauna Aaho. yaasaazI baÐkaMnaI Ada kolaolyaa sava- maaozyaa kja- p`karNaaMcaI ivahIt kalaavaQaIt tpasaNaI krNao va %yaacyaa AaZavaa Gao}na kja-foDIbaabatcyaa inayaimattocaI caacaNaI krNao Ëmap`aPt Aaho.

sMagaNak ivaBaaga….[DIpI va isa@yauirTI Aa^DIT.

Aajacyaa spQaocyaa yaugaat baÐkocaI ga`ahk saovaa saMgaNak ivaBaagaacyaa saxamatovar AvalaMbauna Aaho. yaasaazI Aaplyaa baÐkocyaa garjaonausaar va Aavaa@yaanausaar AVyaavat saMgaNak p`NaalaI GaoNao AavaSyak Aaho. %yaasaazI yaaogya %yaa saMgaNak p`NaalaIcaI inavaD krNao mah%vaacao Aaho.yaabaabat kMpnaIcao e@sapT- AapNaasa madt k$ Saktat.%yaaca baroabar saa^FTvaoAr kMpnaI baraobar krar krNao va kraranausaar baÐkosa yaaogya tI saMgaNak p`NaalaI va haD-vaoAr imaLalao Aaho naa yaacaI Ka~I krNao AavaSyak Aaho.


ilagala saiva-saosa:

irJavh- baÐkoSaI saMbaMiQat kamao : irJavh- baÐkobaraobar naagarI sahkarI baÐkaMcao sattcao kama Asato.maa~ yaa kamaaMnaa gatI va yaaogya inaNa-ya imaLNyaasaazI irJavh- baÐk itcao kayaa-laya va %yaatIla ivaBaaga yaacao saMpuNa- &ana AsaNao AavaSyak Aaho. yaa &anaacyaa ABaavaI saMsqaaMcyaa kamaaMnaa yaaogya gatI p`aPt haot naahI .

[nSaurnsa TayaAp.

saMsqaolaa kja-purvazasaaobat ]%pnnaacaa [trhI s~aot ]plabQa vhavaa yaasaazI [nSaurnsa kMpnaISaI Taya Ap krNyaasa kMpnaI AapNaasa saMpuNa- sahkaya- krola. baÐkokDuna ivatrIt haoNaa¹yaa kjaa-Mcyaa saurxaocyaa dRYTInao GaoNyaat yaoNaaro ivamaa sarMxaNa baÐkoSaI Taya Ap Asalaolyaa ivamaa kMpnaIkDuna kja-daraMnaI Gaotlyaasa ivamaa kMpnaI kDUna p`aPt haoNaa¹yaa kmaISanamauLo baÐkocyaa ]%pnnaat inaiScatca vaaZ hao[-la.


saMsqaocaa kaya-Baar jyaa majabaUt KaMdyaaMvar polaavayacaa ASaa kma-caa¹yaaMSaI Jaalaolyaa saovaakraratIla inayamaaMcaI AMmalabajaavaNaIcao inarIxaNa puZIla mauddyaaMcyaa AaQaaro kolao jaato.

kma-caa¹yaaMcyaa vaOyai@tk Qaairka¸ gaaopinaya Ahvaala¸saovaa puistka¸saovaainayama [. kma-caa¹yaaMcyaa savalatIcyaa vyaajadramaQaIla kja- Qaairka¸inayamaavalaI¸maMjaurIp~o va dstaeovaja. .

saMsqaocyaa ]pivaQaItIla trtudInausaar saMsqaocaa kaya-Baar p`%yaxaat caalatao kI naahI ho yaacao inarIxaNa puZIla mauddyaaMcyaa AaQaaro kolao jaato.

saMcaalak maMDL saBaa saucanaa. saMcaalak maMDL saBaa [itvaRto. saMcaalak maMDLacyaa ]psaima%yaaMcaI rcanaa va %yaaMcaI [itvaR%to. .


saMsqaocaI p`itmaa janamaanasaat p`cailat krNaa¹yaa dstaevajaaM baabat maaga-dSa-na

saBaasad Aja-¸ bacatzova ¸caalauzova¸ maudtzova¸ [.Kato ]GaDNyaacao fa^ma-. kja- dstaeovaja. .

mau#ya kayaa-layaatIla saxama p`Saasanaacao puZIla mauddyaaMva$na inarIxaNa kolao jaato.

kma-caa¹yaaMcyaa kamaanausaar pdrcanaa¸ pdinahaya vaotna EaoNaI va vaotnakrar. sTafIMga p^Tna-. mau#yakayaa-layaacaI ivaBaagavaar rcanaa¸ kma-caa¹yaaMcaI pdinahaya saovaa ivaYayak jabaabadarI. kja- va Kca- maMjaurIcao AiQakar.


sallaa maaga-dSa-na

saMsqaocyaa dOnaMidna kamakajaat maaga-dSa-na doNao.jaoNaok$na saMsqaocaa karBaar saurLIt caalaNyaasa madt hao[-la..

p`iSaxaNa .

maa.saMcaalak va kma-caarI yaaMcaosaazI ivaivaQa ivaYayaaMvar AavaSyak to p`iSaxaNa saMsqaocyaa izkaNaI Aayaaoijat kolao jaato. p`iSaxaNaat tajyaa p`vaahaMcaa samaavaoSa kolaa jaatao. sahkarI baÐkIMga xao~atIla AnauBavaI va tj& p`iSaxakaMvdaro p`iSaxaNa va maaga-dSa-na kolao jaato.


jaoeAayaAayabaI ³ ´saIeAaAayabaI ³´ va DIbaIef\ ³ ´ AByaasaËma vagaa-cao Aayaaojana krNao.

saMsqaocyaa kma-caa¹yaaMcyaa SaOxaiNak Ah-tomaQyao vaaZ vhavaI va Aaiqa-k xao~atIla tajyaa GaDamaaoDIMbaabat dxa rahNyaacyaa ]ddoSaanao varIla AByaasaËmaaMcao mah%va Aaho. maa~ yaa AByaasaËmaaMsaazI ]%kRYz maaga-dSa-na krNaa¹yaaMcaI maa~ kmatrta Aaho. yaasaazI kma-caa¹yaaMcyaa saao[-nausaar va saMsqaocyaa ivanaMtInausaar p`iSaxaNa vagaa-cao Aayaaojana kolao jaato.

saMgaNakIkrNa

saMgaNak t&a kDuna saMgaNak p`NaalaIcaI tpasaNaI¸ krNao. saMgaNak p`NaalaI purvazadar va saMsqaa yaaMcyaa drmyaana Jaalaolyaa kraranausaar saovaa p`aPt Jaalyaa Aahot ka yaabaabat maaga-dSa-na krNao. .


BartI p`ËIyaa

tsaoca saMsqaolaa navaIna BartI p`ËIyaa rabavaayacaI Jaalyaasa sadr BartI baabat doNyaat yaoNaa¹yaa vat-maanap~atIla jaahrItI pasauna yaSasvaI ]maodvaaraMnaa inayaui@t p~ Ada krNaobaabat sava- kamakaja kolao jaato.

kma-caa¹yaaMcyaa gauNava%ta caacaNaI pirxaocao Aayaaojana.

saMsqaolaa Aaplyaa kma-caa¹yaaMcaI AajacaI gauNava%ta tpasauna pahNyaasaazI ASaa pirxaa maaQyamaacaa ]pyaaoga haotao.%yaamauLo kma-caa¹yaaMnaa %yaaMcyaa gauNava%tonausaar kama doNao vyavasqaapnaasa saaopo jaato.yaacaa ]pyaaoga saMsqaa vaaZIsaazI haotao.


AMtga-t baZtI Àp`iSaxaNaÀlaoKI pirxaa ÀmaulaaKtI

saMsqaolaa AMtga-t pdaonnatInao kma-caa¹yaaMnaa baZtI dyaavayaacaI Asalyaasa saMsqaotIla saovaa inayamaatIla trtudInausaar baZtI pirxaocao laoKI Aqavaa maulaaKtI vdaro Aqavaa daonhIcao Aayaaojana kolao jaato.baZtI p`ËIyaonaMtr baZtI p`aPt JaalaolyaaMnaa puZIla p`iSaxaNaacao Aayaaojana kolao jaato.