डेटा बँक

सहकारी बँकामधील अधिकारी स्तरावरील भरतीसाठी समपर्क योजना भेट द्या स्पॉन्सरशिप ब्राऊशर

डेटा बँक

योग संधीसाठी... एकच क्लिक भेट द्या स्पॉन्सरशिप ब्राऊशर

डेटा बँक

एकाच क्लिकच्या अंतराव योग्यसंधी भेट द्या स्पॉन्सरशिप ब्राऊशर

P`aiSaxaNa JAIIB pirxaosaazI

baÐkIMga xao~aSaI inagaDIt kama krIt Asatanaa Asao laxaat Aaho kI ¸ p``iSaixat kma-caarI hI baÐkIMga xao~acaI AajacaI KrI inakD Aaho. saQyaacao badlato baÐkIMga ¸ vaaZlaolaI spQaa- nava navaIna tM~&ana laxaat Gaota yaa puvaI- navhto [tko mah%va baÐkIMga maQaIla p`iSaxaNaalaa Aalaolao Aaho. baÐkIMga va Aaiqa-k saovaaMmaQyao sajagata mah%vaacaI Aaho.iSavaaya maulaBaut Aka}TMsaI¸ ga`ahk saMbaMQa¸ baÐkIMga tM~&ana va kayadoSaIr baabaIMcao &ana yaa savaa-Mcao baÐkIMgacyaa inarinaraLyaa kamaaMmaQyao mah%va idvasaoMidvasa vaaZt Aaho.

Advantage 2015

baÐka kaolhapur va ga^la^@saI [nmaa isaisTmasa\ A^nD saiva-saosa puNao yaaMcyaa saMyau@t ivaVmaanao baÐkao purskar 2015 cao Aayaaojana id.6¸7¸ va 8 Aa^@Taobar 2015 raojaI gaaovaa yaa inasaga-rmya sqaLI krNyaat yaot Aaho. baÐkao purskaracao ho salaga itsaro yaSasvaI vaYa- Asauna yaavaYaI- yaa purskarasaazI maharaYT/ ¸ knaa-Tk va gaaovaa yaoqaIla sahkarI baÐka sahBaagaI haot Aahot. A^DvhanaToJa 2015 ha sava-samaavaoSak p`iSaxaNaacaa kaya-Ëma yaa purskar saaohLyaacaa ek Baaga Asauna Anaok baÐkIMga AnauBavaI ivacaarvaMt yaa p`iSaxaNa vagaa-sa maaga-dSa-k mhNauna ]pisqat rahtat.

आमच्या विषयी

ga^lai@sa [nmaa isaisTmasa\ A^nD saiva-saosa p`a.ila.puNao hI saMsqaa baÐkIMga saMbaMiQat xao~at kama krIt Aaho.kMpnaIcyaa saMcaalakaMnaa sahkarI baÐkIMga kamakajaacaa p`dIGa- AnauBava Aaho. Aatapya-Mt kMpnaInao 35 baÐka va 25 ptsaMsqaaMcaI AMtga-t inayaM~Na va vyavasqaapna tpasaNaI puNa- kolaolaI Aaho. .

अधिक माहिती

सेवा

आमच्या सेवांचे प्रमुख वैशिष्ट्ये

sMagaNak ivaBaaga….[DIpI va isa@yauirTI Aa^DIT

Aajacyaa spQaocyaa yaugaat baÐkocaI ga`ahk saovaa saMgaNak ivaBaagaacyaa saxamatovar AvalaMbauna Aaho. yaasaazI Aaplyaa baÐkocyaa garjaonausaar va Aavaa@yaanausaar AVyaavat saMgaNak p`NaalaI GaoNao AavaSyak Aaho.

[nSaurnsa TayaAp.

saMsqaolaa kja-purvazasaaobat ]%pnnaacaa [trhI s~aot ]plabQa vhavaa yaasaazI [nSaurnsa kMpnaISaI Taya Ap krNyaasa kMpnaI AapNaasa saMpuNa- sahkaya- krola.

irJavh- baÐkoSaI saMbaMiQat kama

irJavh- baÐkobaraobar naagarI sahkarI baÐkaMcao sattcao kama Asato.maa~ yaa kamaaMnaa gatI va yaaogya inaNa-ya imaLNyaasaazI irJavh- baÐk itcao kayaa-laya va %yaatIla ivaBaaga yaacao saMpuNa- &ana AsaNao AavaSyak Aaho.

saMgaNakIkrNa…

saMgaNak t&a kDuna saMgaNak p`NaalaIcaI tpasaNaI¸ krNao. saMgaNak p`NaalaI purvazadar va saMsqaa yaaMcyaa drmyaana Jaalaolyaa kraranausaar saovaa p`aPt Jaalyaa Aahot ka yaabaabat maaga-dSa-na krNao. .

सेवा दिलेल्या संस्था

laatur Aba-na kao.Aa^p.baÐk ila. laatur.


isaQdoSvar sahkarI baÐk ila.,laatur


vaa[- Aba-na kao.Aa^p.baÐk ila.vaa[-.


janata Aba-na kao.Aa^p.baÐk ila. vaa[-.


janata sahkarI baÐk ila., saatara.


ijajaamaata maihlaa sahkarI baÐk ila.,saatara.


rajagau$nagar sahkarI baÐk ila., rajagau$nagar.


Sard sahkarI baÐk ila.,maMcar¸ puNao.


EaI Saarda sahkarI baÐk ila. puNao.


अभिप्राय

vaa[- Aba-na kao.Aa^p.baÐk ila.vaa[- ija.saatara

" vaa[- saar#yaa inasaga-rmya pirsarat gaolaI 90 vaYao- saxama p`Saasanaasah p`gatIcaa AalaoK ]McaavaNaarI vaa[- Aba-na kao.Aa^p.baÐk ila.vaa[-.kMpnaIcyaa kamaacaI saurvaat vaa[- saar#yaa p`iqatyaSa baÐkobaraobar JaalaI Asauna tI kMpnaIsaazI yaSaacaI naaMdI zrlaI Aaho.
Aamacyaa baÐkonao p`qamat: kma-caa¹yaaMcyaa vaOyai@tk fa[-lsa ¸ savaI-sa bauk tpasauna %yaat ApuNa-ta Asalyaasa %yaabaabat saivastr Ahvaala saadr kravaa ASaa saucanaa kMpnaIsa kolaolyaa hao%yaa. sadr Ahvaala kMpnaInao ivaiht vaoLot saadr kolaolaa Aaho. sadr Ahvaalaacyaa saadrIkrNaat kMpnaIcyaa kamaacaa Aavaaka va gauNava%ta baÐkocyaa laxaat AalaolaI Asalyaanao %yaaca ]%saahanao baÐkonao daona jabaabada¹yaa kMpnaIvar saaopivalyaa. 1. baÐkocyaa kma-caa¹yaaMnaa navaIna vaotnakraranausaar krNyaat AalaolaI mauL vaotnaacaI inaiScatI tpasaNao va 2. baÐkocyaa 137 kma-caa¹yaaMnaa savalatIcyaa vyaajadrat idlaolyaa sava- p`karcyaa kja-p`krNaaMcyaa fa[-la tpasauna %yaacaa saivastr Ahvaala vyavasqaapnaakDo saaopivaNao. baÐkonao saaopivalaolyaa sadr daonhI jabaabada¹yaaMsaazI AavaSyak Asanaa¹yaa sava-kYa tpasaNyaa k$na %yaacaa saivastr Ahvaala kMpnaInao ivaiht vaoLot baÐkosa saadr kolaolaa Aaho.va yaa daonhI Ahvaalaabaabat baÐkocao p`Saasana puNa-pNao samaaQaanaI Aaho ."

AQyaxa. vaa[- Aba-na kao.Aa^p.baÐk ila.vaa[-

EaI pMcagaMgaa naagarI sahkarI baÐk ila.kaolhapur.ija.kaolhapur

"kaolhapuratIla pMcagaMgaocyaa piva~yatoSaI saaQamya- saaQaNaarI EaI pMcagaMgaa naagarI sahkarI baÐk ila.kaolhapur. badla%yaa baÐkIMga ivaEvaat KMbaIrpNao pa}la TakNyaasaazI baÐkonao AaplaI AMtga-t vyavasqaapna va inayaM~Na tpasaNaI kMpnaIkDuna k$na GaotlaI Aaho .
Aamacyaa baÐkonao kMpnaIkDuna baÐkocaI AMtga-t vyavasqaapna va inayaM~Na tpasaNaI k$na GaotlaI .kMpnaInao yaa tpasaNaI Ahvaalaat saucaivalaolao badla AavaSyak AsaNaarI QaaorNao va kma-caa¹yaaMcyaa saMbaMQaIt k$na idlaolyaa inayamaavalyaa baÐkonao Aa%masaat k$na p`gatIcaI GaaODdaOD caalaU zovalaolaI Aaho."

AQyaxa. EaI pMcagaMgaa naagarI sahkarI baÐk ila.kaolhapUr[-

rayagaD ijalha maQyavatI- sahkarI baÐk ila.AlaIbaaga

"rayagaD ijalhyaacyaa maQyavatI- baÐkobaraobar kama krNyaacaa kMpnaIcaa AnauBava AitSaya caaMgalaa va p`orNaadayaI haota.
saQyaacao badlato baÐkIMga ¸ vaaZlaolaI spQaa- nava navaIna tM~&ana laxaat Gaota yaa puvaI- navhto [tko baÐkIMga maQaIla p`iSaxaNaalaa mah%va Aalaolao Aaho. tsaoca %yaasaazI yaaogya saMsqaocaI maanyata saTI-ifkoSana AsaNoahI AavaSyak Aaho.hyaasaazI Aamacyaa baÐkonao ga^lai@sa [nmaa yaa kMpnaIcyaa AnauBavaI tj& maaga-dSa-kaMcyaa saahayyaanao baÐk kma-caa¹yaaMsaaazI JAIIB pirxaosaazIcao p`iSaxaNa vaga- rayagaD yaoqao caalaU kolao. kMpnaIcyaa tj& maaga-dSa-kaMnaI rayagaD yaoqao yao}na maaga-dSa-na kolyaanao kma-caa¹yaaMcaa vaoL va ]jaa- vaacalaI. JAIIB saar#yaa t%sama pirxaaMnaa basalyaamauLo va %yaasaazIcaa p`iSaxaNa vagaa-sa baÐkotIla kma-caarI ]pisqat rahIlyaamauLo %yaaMcaI SaOxaiNak pa~ta vaaZNyaasa va pyaa-yaanao baÐkocyaa ga`ahk saovaa va kjaa-cyaa p`krNaaMmaQyao ³CananaI va ivatrNa ´AiQak sauQaarNaa haoNyaasa madt JaalaolaI Aaho. ."

AQyaxa : rayagaD ijalha maQyavatI- sahkarI baÐk ila.AlaIbaaga

nagar Aba-na kao.Aa^p.baÐk ila. Ahmadnagar ³mailTsToT baÐk ´

"badla%yaa baÐkIMga ivaSvaaSaI jauLvaUna GaoNyaasaazI baÐkonao AaplaI AMtga-t vyavasqaapna va inayaM~Na tpasaNaI kMpnaIkDuna k$na GaotlaolaI Aaho.
Aamacyaa baÐkonao kMpnaIkDuna baÐkocaI AMtga-t vyavasqaapna va inayaM~Na tpasaNaI k$na GaotlaolaI Aaho .kMpnaInao yaa tpasaNaI Ahvaalaat saucaivalaolao badla ¸ kravayaacaI QaaorNao va baÐkotIla kaoNato ivaBaaga saxama kravayaasa hvao yaabaabat idlaolao mat yaasa Anausa$na baÐkonao p`gatIcaI GaaODdaOD caalaU zovalaolaI Aaho."

AQyaxa… nagar Aba-na kao.Aa^p.baÐk ila. Ahmadnagar ³mailTsToT baÐk ´

संपर्क

संदेश पाठवा

ka^pao-roT Aa^fIsa

ga^la@saI [nmaa isaisTmsa\ A^nD saivh-saosa p`a.ila.puNao.

Fla^T naM.15 baI ivaMga vaosT eMD ivhlaoja BausaarI ka^lanaI paOD raoD
kaoqa$D puNao.411 038.

mauMba[- Aa^fIsa

8 54 Ahmad saa^laIyar ibailDMga esa\.ema\ jaaQava maaga- ihMdmaata isanaomaa SaojaarI
dadr pUva- mauMba[- ..400 014.

vasa[- Aa^fIsa

e301.saurama ka^mPlao@sa kao.Aa^p.haOisaMga saaosaayaTI ila.
rmaodI SanaI maMdIra javaL vasa[- piScama
ta.vasa[-.ija.palaGar 401 201.