संपर्क

ka^pao-roT Aa^fIsa

ga^la@saI [nmaa isaisTmsa\ A^nD saivh-saosa p`a.ila.puNao.

Fla^T naM.15 baI ivaMga vaosT eMD ivhlaoja BausaarI ka^lanaI paOD raoD
kaoqa$D puNao.411 038.

mauMba[- Aa^fIsa

8 54 Ahmad saa^laIyar ibailDMga esa\.ema\ jaaQava maaga- ihMdmaata isanaomaa SaojaarI
dadr pUva- mauMba[- ..400 014.

vasa[- Aa^fIsa

e301.saurama ka^mPlao@sa kao.Aa^p.haOisaMga saaosaayaTI ila.
rmaodI SanaI maMdIra javaL vasa[- piScama
ta.vasa[-.ija.palaGar 401 201.