आमच्या विषयी .

ga^lai@sa [nmaa isaisTmasa\ A^nD saiva-saosa p`a.ila.puNao hI saMsqaa baÐkIMga saMbaMiQat xao~at kama krIt Aaho.kMpnaIcyaa saMcaalakaMnaa sahkarI baÐkIMga kamakajaacaa p`dIGa- AnauBava Aaho.
Aatapya-Mt kMpnaInao 35 baÐka va 25 ptsaMsqaaMcaI AMtga-t inayaM~Na va vyavasqaapna tpasaNaI puNa- kolaolaI Aaho.
yaaiSavaaya kMpnaI ¸ baÐk kma-caa¹yaaMsaazI gauNava%ta caacaNaI pirxaocao Aayaaojana ¸ baÐkIMgamaQaIla navanavaIna p`vaahaMsaaobat rahNyaasaazI kma-caarI va saMcaalakaMcyaa p`iSaxaNa kaya-Ëmaacao Aayaaojana ¸ tsaoca baÐkaMmaQaIla jaoeAayaAayabaI pirxaosa basaU [icCNaa¹yaa kma-caa¹yaaMcao p`iSaxaNa ¸ kma-caa¹yaaMcyaa inayau@%yaa va pdaonnatI baabatcyaa pirxaaMcao inayaaojana yaa va ASaa Anaok saovaa dot Aaho.%yaacap`maaNao kMpnaI yaa Aaiqa-k saMsqaaMcaI vyavasqaapna tpasaNaI ¸ AMtga-t vyavasqaapna ¸ ivamaa krar¸ maaozI kja-p`krNao AaZavaa p`NaalaI ¸ saMgaNakp`NaalaI va %yaacyaa rKrKavaa baabat maaga-dSa-na va saovaa sallaa purivaNyaacao kama saat%yaanao krIt Aaho.
ga^lai@sa [nmaa va baÐkao¸ kaolhapUr yaaMcyaa saMyau@t ivaVmaanao drvaYaI- baÐkao purskar saaohLa saajara kolaa jaatao.purskar saaohLyaacao ho caaOqao vaYa- Asauna inakYa puNa- krNaa¹yaa baÐka va ptsaMsqaaMnaa baÐkao purskaranao sanmaainat kolao jaato.
sahkarI baÐka va ptsaMsqaasah kama krIt Asatanaa ek gaaoYT p`kYaa-nao jaaNavalaI tI hI kI sahkarI baÐka va ptsaMsqaa yaaMnaa Aaplaa Aavaaka vaaZvayaacaa Asaola ikMvaa vaaZlaolaa vyaap AiQak samaqa-pNao saaMBaaLavayaacaa Asaola tr yaaogya va samap-k kma-caa¹yaaMcaI AavaSyakta Asato .
maa~ sava-dur va sava- izkaNaI ekca icaMta yaa sava- saMsqaaMnaa naohmaI satavat Asato tI mhNajao yaaogya ]maodvaar na saapDNao. ]maodvaaraMcaI vaanavaa naahI. prMtu yaaogya vyai@t va yaaogya jaagaa yaaMcaa maoL farsaa jamalaolaa kaozohI idsat naahI.%yaamauLo jyaa KaMdyaanaI saMsqaocaa Baar polaayacaa toca KaMdo majabaUt nasatIla tr saMsqaocaI isqatI DLmaLIt JaalaolaI jaaNavato.
yaavar ]payasva$p ga^lai@sa [nmaa isaisTmasa\ A^nD saivh-saosa p`a.ila puNao hI kMpnaI sahkarI baÐka va ptsaMsqaaMnaa AiQakarI strapya-MtcaI inayaui@t saaopI jaavaI yaasaazI samap-k hyaa iSaYa-katMga-t saovaa yaaojanaa xao~at navyaanao pdap-Na krIt Aaho.
yaa saovaa yaaojanaot sahBaagaI haoNyaasaazI [cCuk ]maodvaaraMnaI puZIla pQdtIcaa AvalaMba krNao AavaSyak Aaho.
yaa yaaojanaomaQyao [cCuk ]maodvaaraMnaa $.3¸000À¹ ³AxarI $.tIna hjaar maa~ ´saivh-sa T^@sa sah saBaasad Saulk Ba$na Gao}na samap-k yaaojanaocao saBaasad k$na GaoNyaat yao[-la.
hI yaaojanaa AiQakarI strapya-Mtcyaa inayaui@tsaazI mayaa-idt Aaho. %yaamauLo ]maodvaar sarvyavasqaapkÀ ]psarvyavasqaapkÀsahayyak sarvyavasqaapk À varIYz vyavasqaapkÀ varIYz AiQakarI ÀSaaKavyavasqaapk [. pdaMsaazI AavaSyak AsaNaaro sava-maanya inakYa puNa- krNao AavaSyak rahIla.
ekda Gaotlaolao saBaasad%va 18 maihnyaapya-Mt vaOQa rahIla.
18 maihnao puNa- JaalaonaMtr saBaasad%va AapaoAap rdd hao[-la. ikMvaa drmyaanacyaa kalaavaQaIt baÐk ikMvaa ptsaMsqaot inayaui@t Jaalyaasa saBaasad%va AapaoAap rdd hao[-la.
saBaasad%va rdd Jaalyaasa va ]maodvaaraMnaa punha inayaui@t saazI p`ya%na kravayaacoa Asalyaasa navaIna saBaasad%va Gyaavao laagaola.
ekda Barlaolao saBaasad%va Saulk kaoNa%yaahI pirisqatIt prt kolao jaaNaar naahI.yaacaI kRpyaa naaoMd GyaavaI.
Pairxaa ikMvaa maulaaKtIsaazI ]maodvaaraMnaa svaKcaa-nao jaavao laagaola.
samap-k vyai@tlaa samap-k jaagaa dSa-ivaNyaacaa ga^lai@sa [nmaacyaa yaa saovaa yaaojanaocaa ]ddoSa Aaho. hI jaagaa kSaI imaLvaayacaI ho p`%yaokacyaa sva kaOSalyaavar AvalaMbauna Aaho. ga^lai@sa [nmaacaa yaat kaoNatahI sahBaaga AsaNaar naahI ho laxaat Asau dyaa ²²²